Čekejte prosím...

M
E
N
U

Jsme tu pro Vás

739 445 487
15        Let ...

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Brouzdal, s. r. o.

Tyto Všeobecné podmínky (dále jen VP) jsou vydány v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“), ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a upravují podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a práva a povinnosti ze závazkového vztahu mezi poskytovatelem služeb a uživatelem vzniklého ze smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Brouzdal, s. r. o. (dále jen Poskytovatel) nebo v souvislosti s ní.

I. Definice pojmů užívaných těmito VP:

„Poskytovatelem“ je společnost Brouzdal, s.r.o. se sídlem Lom 410, 277 41 Kly, IČ: 282 24 108, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133549, která je vlastníkem Osvědčení o registraci podle všeobecného oprávnění vydaného Českým telekomunikačním úřadem k poskytování služeb elektronických komunikací č. 2371.

„Všeobecnými podmínkami“ se rozumí tyto podmínky (dále jen VP).

„Účastníkem“ je každý subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který s Poskytovatelem uzavřel Smlouvu a splnil podmínky stanovené právními předpisy a těmito VP.

„Uživatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, která Službu využívá.

„Službou“ se rozumí veřejně dostupná služba elektronických komunikací poskytovaná za úplatu na základě Smlouvy a příslušné specifikace Služby sjednané mezi Poskytovatelem a Účastníkem.

„Službou internet“ se rozumí služba připojení prostřednictvím sítí „brouzdal“ a „jhmnet“.

„Smlouvou“ je smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, uzavřená mezi Poskytovatelem a Účastníkem, která se týká konkrétní Služby. Smlouvou se rozumí vlastní smlouva včetně všech jejích veškerých příloh a dodatků.

„Spotřebitelem“ je Účastník, jenž je fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná.

„Zařízením elektronických komunikací“ je jakékoliv zařízení elektronických komunikací včetně koncového zařízení a zařízení Poskytovatele, prostřednictvím kterého je Účastníkovi poskytována Služba.

„Koncovým zařízením“ je zařízení elektronických komunikací, prostřednictvím kterého Uživatel využívá poskytované Služby.

„Zařízením Poskytovatele“ je zařízení ve vlastnictví Poskytovatele služby, které je na základě Smlouvy poskytnuto k užívání Uživatele, a to za úhradu (nájem).

„Koncovým bodem Služby“ je fyzický bod na zařízení elektronických komunikací Poskytovatele, na které Účastník připojuje své koncové zařízení nebo svou privátní síť.

„Místem instalace“ je prostor určený Účastníkem ve Smlouvě či jejich přílohách pro instalaci zařízení elektronických komunikací. Tento prostor musí po celou dobu poskytování Služby odpovídat požadavkům Poskytovatele a bez písemného souhlasu Poskytovatele nemůže být měněn. Nachází-li místo instalace ve vlastnictví třetí osoby, Účastník je povinen před instalací Zařízení elektronických komunikací a zřízením služby předložit veškeré potřebné souhlasy vlastníka prostoru k instalaci a zřízení služby.

„Oprávněným přerušením poskytování služby“ je takové přerušení v nepřetržitém poskytování Služby, ke kterému došlo:

a)z důvodů výskytu a odstraňování poruchy, která vznikla na straně Účastníka, příp. třetí osoby nebo proto, že Účastník neposkytl Poskytovateli pro odstranění poruchy veškerou potřebnou součinnost;

b)ze zákonného důvodu nebo na základě rozhodnutí státního orgánu;

c)poškozením nebo poruchou funkčnosti Zařízení elektronických komunikací z důvodů na straně Účastníka nebo třetí osoby, zejména tím, že Místo instalace nesplnilo podmínky stanovené Poskytovatelem nebo že Účastník porušil svoji povinnost stanovenou ve Smlouvě nebo jejích přílohách;

d)v důsledku překážky, jež vznikla nezávisle na vůli poskytovatele, zejména jednáním třetích osob, vyšší mocí atd.

„Poruchou“ se rozumí nedostupnost Služby, přerušení jejího poskytování nebo provoz Služby, při němž jsou hodnoty Parametrů služby nižší než povolené meze. Poruchou vzniklou na straně Účastníka se rozumí jakákoliv porucha v poskytování Služby, ke které došlo porušením povinností Účastníka stanovené Smlouvou a jejími přílohami.

„Reklamací“ je právní jednání Účastníka, při kterém uplatňuje své nároky vůči Poskytovateli z vadně poskytnutých nebo neposkytnutých Služeb.

„Sítí elektronických komunikací“ je síť dle definice zákona č. 127/2005 Sb., která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, prostřednictvím které je poskytována služba.

„Výpadkem“ je náhodný, neplánovaný stav, kdy poskytované Služby nejsou dostupné. „Vyšší mocí“ se rozumí zejména: válečné události, nepokoje, stávky, teroristické akty, živelné pohromy, výboje statické elektřiny, vytopení prostor, exploze, zřícení budovy a závady v dodávce elektrické energie a pod..

„Kontaktním místem Poskytovatele“ je středisko Poskytovatele, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny ve Smlouvě, prostřednictvím kterého Poskytovatel zajišťuje Účastníkům technickou podporu a přijímá jejich reklamace. Prostřednictvím kontaktního místa Poskytovatel dále zveřejňuje informace o rozsahu poskytovaných služeb elektronických komunikací, aktuální seznam poskytovaných veřejných telekomunikačních služeb a ceny za poskytované Služby Účastníkům a Uživatelům.

„Zařízením Poskytovatele“ je zařízení elektronických komunikací dodané Poskytovatelem Účastníkovi za účelem poskytování Služeb včetně Koncového bodu služby.

„Zkušebním provozem“ je placené poskytování Služby po předem dohodnutou dobu, během které se ověřuje její technická funkčnost.

„Trvalým provozem“ je poskytování Služby bezprostředně navazující na Zkušební provoz, pokud nedojde k výpovědi Smlouvy v období Zkušebního provozu.

II. Uzavření Smlouvy, ukončení Smlouvy

1.Smlouva je uzavírána na formulářích Poskytovatele, obvykle v provozovně Poskytovatele nebo v místě instalace. Smlouva může být uzavřena i za použití prostředků komunikace na dálku (emailem). Při uzavření Smlouvy je Účastník povinen předložit doklady požadované Poskytovatelem k identifikaci účastníka. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni podepsání smlouvy Účastníkem a Poskytovatelem. Smlouvu lze měnit pouze písemně, a to číslovanými dodatky ke Smlouvě nebo k jejím přílohám podepsanými Účastníkem a Poskytovatelem.

2.Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, pokud strany ve Smlouvě nedohodnou jinak. Smlouva uzavřená na dobu určitou se po uplynutí sjednané doby prodlužuje vždy o jeden rok, nebude-li kteroukoli smluvní stranou ve lhůtě 2 měsíců před uplynutím doby platnosti Smlouvy písemně oznámeno druhé straně, že nemá zájem na automatickém prodloužení platnosti Smlouvy.

3.Dojde-li ke změně Smlouvy na žádost Účastníka nebo odstoupí-li Účastník od Smlouvy před aktivací služby, Účastník je povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady, které již byly vynaloženy na práci a výkony.

4.Převod práv a povinností Účastníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný jen s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn převést svá práva či povinnosti ze Smlouvy na kteroukoli třetí osobu bez souhlasu Účastníka.

5.Smlouva může být ukončena:

a)písemnou dohodou smluvních stran,

b)písemným oznámením kterékoli smluvní strany dle bodu 2) článku II. těchto VP, že strana smlouvy nemá zájem na automatickém prodloužení platnosti Smlouvy,

c)písemnou výpovědí Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, a to i bez udání důvodu, s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

III. Předmět Smlouvy. Práva a povinnosti ze Smlouvy

1.Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele dodat Účastníkovi Služby, práci a zařízení (dále jen Služby) spočívající ve zřízení jedné nebo více služeb elektronických komunikací popsaných ve Smlouvě nebo jejich přílohách a závazek Účastníka za sjednané Služby řádně platit dohodnutou cenu.

2.Práva a povinnosti Poskytovatele ze Smlouvy:

1)za sjednanou cenu zřídit připojení a zajistit poskytování sjednané Služby v obvyklé kvalitě,

2)udržovat své sítě ve stavu a kvalitě odpovídající příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám,

3)řádně provádět běžné opravy a odstraňovat závady oznámené Účastníkem tak, aby závady v poskytování služby byly odstraněny co nejdříve po jejich vzniku či oznámení, nejdéle do 48 hod. od okamžiku jejich oznámení, bude-li to technicky možné,

4)vhodným způsobem a je-li to v možnostech Poskytovatele i s dostatečným předstihem informovat Účastníka o přerušení, omezení, změnách nebo jiných nepravidelnostech v poskytování Služby,

5)informovat Účastníka prostřednictvím kontaktního místa o případných změnách ve Službě a poskytovat mu potřebnou součinnost při užívání Služby.

6)požadovat při předčasném ukončení Smlouvy uzavřené na dobu určitou vyrovnání a o jeho výši Účastníka včas informovat.

3. Práva a povinnosti Účastníka:

1)řádně a včas hradit ceny za Služby poskytované dle Smlouvy,

2)zajistit souhlas vlastníka nemovité věci, ve které má být provedena instalace zařízení související s realizací Služby dle Smlouvy, s provedením nezbytných prací pro zřízení Služby a po celou dobu platnosti Smlouvy zajistit pro pracovníky Poskytovatele přístup k tomuto zařízení zejména za účelem servisního zásahu, preventivní údržby apod.,

3)poskytovat nezbytnou součinnost při instalaci zařízení a odstraňovaní závad,

4)zajistit, aby koncová zařízení Účastníka splňovala podmínky stanovené zvláštními právními předpisy; Účastník odpovídá za stav, kompatibilitu a funkčnost svých koncových zařízení (PC nebo jiného zařízení) připojovaných na zařízení Poskytovatele,

5)oznamovat Poskytovateli dohodnutým způsobem a neprodleně po zjištění veškeré závady,

6)poskytovanou Službu využívat výhradně pro vlastní potřeby a neumožnit využívání Služby dalšími subjekty,

7)užívat Službu pouze v souladu se Smlouvou a těmito VP a řídit se právními předpisy ČR platnými pro užívání poskytované Služby,

8)neprodleně písemně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve Smlouvě, a to jména a příjmení nebo obchodní firmy, bydliště nebo sídla, právní formy, bankovního spojení, telefonních čísel, IČO, DIČ, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

9)nahradit škodu, která vznikne porušením povinností z jeho strany. Účastník odpovídá za škodu na zařízeních Poskytovatele, způsobenou zejména používáním vlastního přístroje, který nesplňuje technické požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, pokud jsou pro toto zařízení stanoveny, a za škodu vzniklou Poskytovateli nebo třetí osobě z titulu poškození veřejné komunikační sítě, zneužití služby apod.

4.Po ukončení Smlouvy je Účastník povinen bez zbytečného prodlení vrátit Poskytovateli zařízení, které obdržel za účelem poskytování Služby od Poskytovatele. Účastník a Poskytovatel jsou povinni vyrovnat veškeré vzájemné pohledávky a dluhy vyplývající ze Smlouvy ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů po ukončení Smlouvy.

5.Práva a povinnosti Spotřebitele:

1)Spotřebiteli náleží nejen práva stanovená v tomto článku, ale i práva náležející Účastníkovi uvedená v ostatních ustanoveních těchto VP.

2)Spotřebitel má při splnění zákonných předpokladů právo odstoupit od Smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo obvyklé prostory Poskytovatele ve lhůtě 14 dní ode dne následujícího po uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být Poskytovateli zasláno v listinné podobě na adresu sídla Poskytovatele nebo elektronicky, na adresu Poskytovatele uvedenou ve Smlouvě.

3)Právo na odstoupení od Smlouvy spotřebitel nemá v případě, že Poskytovatel se souhlasem Spotřebitele započal s poskytováním služeb v souladu se Smlouvou před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4)Spotřebitel, který odstoupil od Smlouvy podle bodu 5 b) těchto VP, je povinen vrátit Poskytovateli zařízení Poskytovatele poskytnuté v souvislosti se Smlouvou bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy. Náklady spojené s vrácením tohoto zařízení nese Spotřebitel. Poskytovatel není povinen vrátit Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel zařízení předá či jiným způsobem doručí a než proběhne kontrola kompletnosti, funkčnosti a stavu vráceného zařízení. Hodnota peněžitého plnění při vrácení zařízení bude přizpůsobena zejména kompletnosti zařízení včetně jeho příslušenství a manuálu, skutečnosti, zda zařízení není žádným způsobem poškozeno a nemá známky užívání a jeho obal není poškozen.

5)Spotřebitel je povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část ceny odpovídající rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Poskytovateli odeslal oznámení o odstoupení od smlouvy.

6.Podstatné porušení Smlouvy:

1)Poskytovatel poruší Smlouvu podstatným způsobem v případě, kdy neprovedl sjednanou změnu Služby ani v přiměřené době po uplynutí dohodnuté lhůty pro provedení změny stanovené v příslušném dodatku ke Smlouvě o změně Služby.

2)Účastník poruší Smlouvu podstatným způsobem v případě, kdy:

a)je v prodlení s úhradou i jen části ceny za poskytované Služby déle než 30 dní po datu splatnosti,

b)v souvislosti s poskytnutím Služby poskytl Poskytovateli nesprávné údaje,

c)zavinil závažné poškození, ztrátu nebo zničení zařízení Poskytovatele,

d)opakovaně a přes upozornění používá Službu elektronických komunikací nebo zařízení Poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy,

e)odepře Poskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Účastníka v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy,

f)neodpojí bez prodlení své zařízení od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení a jiné závady na síti, ačkoliv byl k takovému odpojení Poskytovatelem vyzván nebo

g)neposkytne Poskytovateli potřebnou součinnost.

IV. Zařízení Poskytovatele

1.Je-li v souvislosti s plněním Služby dohodnuto, že Poskytovatel předá Uživateli k užívání některé movité věci (zařízení), které i nadále zůstávají ve vlastnictví Poskytovatele, jedná se o nájem zařízení dle bodu 5 článku IV. těchto VP. Uživatel je povinen tyto věci užívat řádně a v souladu s jejich určením, chránit je před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením. Poskytovatel je povinen předat Uživateli zařízení ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání a Uživatel je při předání povinen poskytnout potřebnou součinnost.

2.Uživatel odpovídá za škodu na předaných zařízeních způsobenou jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením, a to ode dne jejich převzetí Uživatelem nebo jím pověřenou osobou do data jejich vrácení Poskytovateli.

3.Uživatel je povinen umožnit zpětné převzetí zařízení Poskytovatelem při ukončení Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli vydání zařízení, kdykoliv zjistí, že zařízení není užíváno řádně a v souladu s jeho určením. V takovém případě je Uživatel povinen vydat zařízení Poskytovateli neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od takové výzvy. Za porušení této povinnosti je Uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu sjednanou ve Smlouvě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

4.Předání a převzetí zařízení Poskytovatel a Uživatel potvrdí ve Smlouvě, popř. v dodatku smlouvy, které jsou uzavírány při předání a převzetí zařízení.

5.Ve Smlouvě, popř. v dodatku smlouvy strany dohodnou za předání a užívání zařízení pravidelné plnění (nájemné).

6.Dojde-li v souvislosti s plněním smluvního závazku k převodu vlastnického práva k zařízení z Provozovatele na Uživatele, pak je za den dodání považován den, kdy je Poskytovateli zaplacena kupní cena zařízení, stanovená dohodou mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Tímto dnem také přechází na Uživatele nebezpečí škody na těchto věcech.

V. Cena služeb, platební podmínky

1.Účastník je povinen hradit cenu poskytovaných Služeb dle Smlouvy, sjednané dle platného ceníku Poskytovatele. Vedle ceny je účtována daň z přidané hodnoty v sazbě dle platných právních předpisů (dále jen cena).

2.Poskytovatel je povinen účtovat cenu za poskytnutou službu formou daňového dokladu (faktury), a to

a)jednorázově v případě platby např. instalace, v termínu ihned po převzetí příslušného plnění Účastníkem,

b)pravidelně, a to v případě telefonních služeb vždy k poslednímu dni zúčtovacího období a v případě ostatních služeb vždy k prvému dni zúčtovacího období; zúčtovacím obdobím u pravidelných plateb je období jednoho kalendářního měsíce, čtvrtletí, pokud strany ve Smlouvě nedohodnou jiné zúčtovací období.

3.Daňový doklad (fakturu) je Poskytovatel povinen zasílat Účastníkovi poštou nebo elektronicky, podle způsobu dohodnutého ve Smlouvě.

4.Účtovaná cena je splatná ve splatnosti daňového dokladu, která činí 14 dní od data jeho vystavení, pokud strany ve Smlouvě nedohodly splatnost jinak. Ve stanovené splatnosti musí být účtovaná částka uhrazena na účet Poskytovatele uvedený v daňovém dokladu, jinak je Účastník v prodlení s placením.

5.Platbu na základě daňového dokladu lze provést hotově, bezhotovostně (převodem z účtu nebo složenkou), vždy na účet Poskytovatele uvedený v daňovém dokladu.

6.V případě prodlení s platbou ceny je Účastník povinen platit z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Za prodlení s placením může být účtována a vymáhána smluvní pokuta dohodnutá ve Smlouvě. Úroky z prodlení a smluvní pokuty se Účastník zavazuje uhradit nejpozději ve lhůtě uvedené ve výzvě. Právo Poskytovatele domáhat se náhrady škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

7.Nezaplatí-li Účastník účtovanou cenu ve stanovené splatnosti, Poskytovatel jej upozorní a stanoví náhradní lhůtu plnění ne kratší než jeden týden ode dne dodání upozornění či upomínky. Účastník se zavazuje zaplatit cenu každé takové upomínky a veškeré náklady spojené s případným vymáháním pohledávky za Účastníkem. Po marném uplynutí náhradní lhůty může Poskytovatel Účastníkovi omezit poskytování Služeb podle Smlouvy zamezením aktivního přístupu ke každé Službě, s výjimkou uskutečňování volání na čísla tísňového volání. Poskytovatel neodpovídá za škody ani jiné újmy Účastníkovi tím vzniklé.

VI. Omezení a zastavení poskytované Služby

1.Poskytovatel je oprávněn na dobu nezbytně nutnou omezit nebo pozastavit poskytování sjednané Služby, jestliže je jeho možnost poskytovat Službu omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat, ani jí zabránit (např. rozhodnutí příslušného státního orgánu v období krizového stavu, nebo z jiného důležitého obecného zájmu, výpadkem nebo vyšší mocí).

2.Poskytovatel je oprávněn omezit poskytování Služby též v případě, že Účastník je v prodlení s úhradou ceny Služby nebo v případě porušení jakékoli podmínky poskytování služby sjednané ve Smlouvě.

3.Pokud Účastník důvod, pro který došlo k omezení poskytování Služby, neodstraní ve lhůtě stanovené v zaslaném písemném upozornění, Poskytovatel je oprávněn zastavit poskytování sjednané Služby nebo zamezit aktivní přístup ke Službě. Nárok Poskytovatele na úhradu ceny za Službu podle Smlouvy není omezením nebo zastavením poskytování sjednaných služeb dotčen.

4.Poskytovatel si vyhrazuje právo zastavit poskytování Služby v případě, kdy Uživatel bude tuto službu využívat v rozporu s právním řádem České republiky.

VII. Odpovědnost za vady, reklamace. Odpovědnost za škodu

1.Účastník má právo uplatnit reklamaci vady vyúčtování ceny nebo poskytnuté Služby.

2.Reklamaci vad Služby, jakož i reklamaci vad vyúčtování ceny musí Účastník uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne poskytnutí služby nebo doručení vyúčtování ceny za poskytnuté služby, jinak toto právo zanikne. Reklamaci vad musí učinit písemně, na kontaktním místě Poskytovatele (email: helpdesk@brouzdal.cz). Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost úhrady vyúčtovaných cen za poskytnuté Služby.

3.Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. V případě vad (omezení nebo neposkytnutí) Služby podle Smlouvy je Poskytovatel povinen závadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od okamžiku nahlášení vady (poruchy), je-li to technicky možné.

4.Poskytovatel není povinen nahradit Účastníkovi škodu nebo ušlý zisk, který mu vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

5.Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly jako důsledek neoprávněného zásahu Účastníka do jakékoliv ze součásti přípojného místa, ani za výjezd k závadě, kterou Poskytovatel nezavinil; v takovém případě je Poskytovatel oprávněn účtovat náhradu na odstranění závady v souladu s ceníkem Služeb.

6.Poskytovatel neodpovídá za závady vzniklé oprávněným přerušením poskytování Služby, vyšší mocí; stejně tak neodpovídá za závady vzniklé na zařízeních Účastníka.

7.Poskytovatel není povinen uhrazovat Účastníkovi náhradu škody, včetně ušlého zisku, která mu vznikne v důsledku Oprávněného přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby. Poskytovatel neodpovídá za porušení Smlouvy, pokud k němu dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost v rozsahu ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 (vyšší moc).

8.Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou viry, zneužitím, prozrazením hesla či přístupového kódu.

VIII. Ochrana osobních a jiných důvěrných informací. Shromažďování, evidence a užití informací a dat vyplývajících ze Smlouvy

1.Účastník souhlasí, aby Poskytovatel shromažďoval a vedl evidenci Účastníků a Uživatelů služeb obsahující osobní, identifikační, kontaktní a provozní údaje. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat, zpracovávat a užívat uvedené údaje týkající se Účastníků a Uživatelů v souladu s právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, v jejich platném znění, a to za účelem řádného plnění Smlouvy, resp. za účelem zřízení, poskytování či vyúčtování Služby. Účastník souhlasí s uvedením jména a příjmení nebo obchodní firmy v seznamu Účastníků Poskytovatele.

2.Za obchodní tajemství a za informace důvěrné ve smyslu NOZ v platném znění jsou považovány veškeré individuální smluvní podmínky sjednané mezi Účastníkem a Poskytovatelem, veškeré informace týkající se plnění Smlouvy a veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy nebo které se Poskytovatel nebo Účastník v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Závazek mlčenlivosti platí po dobu 3 let po skončení Smlouvy. Mlčenlivost se nevztahuje na:

a)informaci, že strany mezi sebou uzavřely Smlouvu

b)informace, které jsou veřejné nebo se stanou veřejně dostupnými bez porušení závazku mlčenlivosti

c)identifikační údaje a provozní doklady, které mohou být předmětem obchodního tajemství, pokud jsou poskytnuté orgánům činným v trestním řízení, soudu, nebo úřadu v rámci řízení, které tento orgán vede,

d)informace vyžadované soudy, správními orgány, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo nezávislými poradci smluvních stran.

3.Poskytovatel a Účastník se zavazují veškeré informace o druhé smluvní straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které získají v souvislosti s jejím plněním, používat v souladu s platným právním řádem ČR, těmito VP nebo dohodou smluvních stran. Tento závazek platí i po ukončení smluvního vztahu.

4.Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby Účastník neutrpěl újmu na svých právech a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Účastníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

5.Poskytovatel nezpřístupní tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem na základě souhlasu Účastníka.

IX. Ukončení Smlouvy

1.Dojde-li ze strany Účastníka k ukončení smluvního vztahu před uplynutím sjednané doby, je Účastník povinen zaplatit Poskytovateli doplatek ve výši 1/5 součtu sjednaných měsíčních paušálů (tj. měsíční sazby) zbývajících do konce doby trvání smlouvy. Účastník je povinen uhradit Poskytovateli úhradu nákladů spojených s koncovým zařízením, které mu bylo poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

2.Nárok na doplatek z předchozího odstavce náleží Poskytovateli i v případě ukončení smluvního vztahu Poskytovatelem z důvodu porušování povinností na straně Účastníka (např. prodlení s úhradou ceny za Služby).

X. Právo a soudní příslušnost

1.Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Smlouvy a VP se řídí právním řádem ČR.

2.Ve sporech mezi Poskytovatelem a Účastníkem, popř. Uživatelem, vyplývajících ze závazkových vztahů upravených těmito VP nebo na jejich základě má pravomoc rozhodovat ČTÚ. Soudy mají pravomoc rozhodovat v případech a za podmínek stanovených zákonem.

XI. Ustanovení společná a závěrečná

1.Smluvní vztah mezi Účastníkem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2.Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné podmínky změnit s tím, že je povinen tuto změnu oznámit Účastníkovi prostřednictvím samostatné e-mailové zprávy nebo dopisem, ve lhůtě minimálně 30 dnů před účinností změny VP. Pokud taková změna vede ke zhoršení kvality služby nebo výrazně mění práva a povinnosti smluvních stran v neprospěch Účastníka, je Účastník oprávněn ukončit Smlouvu ke dni nabytí účinnosti změn Všeobecných podmínek. Poskytovatel současně uveřejní informace o změně těchto VP v každé své provozovně a na Internetových stránkách.

3.Podpisem Smlouvy Účastník potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou a Všeobecnými podmínkami, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky uvedené ve Smlouvě a VP, které jsou pro obě smluvní strany závazné.

4.Pro komunikaci mezi Účastníkem a Poskytovatelem se použijí kontaktní údaje uvedené Účastníkem ve Smlouvě. Pokud Účastník neoznámí Poskytovateli změnu kontaktních údajů, má se za to, že bylo doručeno řádně, pokud bylo doručeno na posledně uvedenou kontaktní adresu.

5.Poskytovatel doručuje písemnosti na adresu Účastníka, naposledy oznámenou Poskytovateli, a to přednostně na elektronickou adresu, poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem. Písemnost doručovaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání. Doručuje-li se prostřednictvím veřejné komunikační sítě, považuje se písemnost za doručenou okamžikem potvrzení odeslání na elektronickou adresu Účastníka (e-mail) nebo potvrzení o bezporuchovém přenosu dat (fax). Odepře-li Účastník písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

6.Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2016.

Ke stažení zde

Služby v lokalitách

Byškovice, Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Jiřice, Kly, Kojetice, Libiš, Lobkovice, Mlékojedy, Mlčechvosty, Neratovice, Neratovice - Spolana, Netřeba, Obříství, Odolena Voda, Panenské Břežany, Předboj, Tuhaň, Tišice, Újezdec, Zálezlice, Zlosyň a přilehlé okolí.

HP Inc Czech Republic s.r.o. IBM Česká republika, s.r.o. DELL Computer , spol. s r. o Cisco Systems s.r.o. ALCOMA a.s. SUMMIT DEVELOPMENT, spol. s r.o. MikroTik Routers and Wireless Ubiquiti Networks, Inc. VMware, Inc Debian - The universal operating system MICROSOFT s.r.o.